ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ СТРАН И НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

708

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ СТРАН И НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аналитическое исследование / Дуйсен Г.М., Айтжанова Д.А., Джалилов З.Г. – Алматы: Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, 2020. – 92 с.

В аналитическом исследовании, выполненном в формате записки, рассмотрены основные проблемы внешнеполитической деятельности Казахстан и пути их решения в условиях реального времени. Авторами исследованы проблемы внешней политики Казахстана и стран ЦА в условиях глобальных трансформаций. Проведен анализ современного состояния развития стран ЦА в контексте геополитических процессов. Обоснованы научно-методологические подходы к формированию основ многовекторности и безопасности внешних политик в регионе, обусловливающие устойчивое развитие стран ЦА в условиях преодоления кризисных последствий.

Материал подготовлен по результатам исследований по программе целевого финансирования МОН РК № ВR05236550 «Многовекторность и безопасность внешней политики Республики Казахстан и стран Центральной Азии» (2018-2020 гг.).

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР.

Аналитикалық зерттеу / Дүйсен Ғ.М., Айтжанова Д.А., Джалилов З.Г. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты, 2020. – 92 б.

Жазба түрінде дайындалған аналитикалық зерттеуде Қазақстанның сыртқы саяси қызметіндегі негізгі проблемалар және шынайы уақыт жағдайында оларды шешу жолдары қарастырылған. Авторлар жаһандық өзгерістер жағдайындағы Қазақстан мен ОА елдерінің сыртқы саясатының проблемаларын зерттеген. Геосаяси процестер контексінде ОА елдерінің қазіргі даму жағдайына талдау жасалды. Дағдарыс салдарын еңсеру жағдайында ОА елдерінің тұрақты дамуын шарттайтын аймақтағы сыртқы саясаттың көпвекторлылығы және қауіпсіздігінің негіздерін қалыптастыратын ғылыми-методологиялық тәсілдер негізделген.

Материал № ВR05236550 «Қазақстан Республикасы және Орталық Азия елдері сыртқы саясатының көпвекторлылығы және қауіпсіздігі» (2018-2020 жж.) атты ҚР БҒМ мақсатты қаржыландыру бағдарламасы бойынша жасалған зерттеу нәтижелері бойынша дайындалған.

FOREIGN POLICY OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES AND NEW GLOBAL TRANSFORMATIONS.

Analytical research / Duisen G.M., Aitzhanova D.A., Dzhalilov Z.G. – Almaty: R.B. Suleimenova Institute of Oriental Studies KN MES RK, 2020 . – 92 p.

 The analytical study, carried out in the format of a note, examines the main problems of Kazakhstan’s foreign policy and ways of solving them in real time. The authors investigated the problems of foreign policy of Kazakhstan and Central Asian countries in the context of global transformations. The analysis of the current state of development of the Central Asian countries in the context of geopolitical processes is carried out. The scientific and methodological approaches to the formation of the foundations of the multi-vector and security of foreign policies in the region, which determine the sustainable development of the Central Asian countries in the face of overcoming the crisis consequences, are substantiated.

The material was prepared based on the results of research under the program of targeted funding of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. ВR05236550 “Multi-vector and security of foreign policy of the Republic of Kazakhstan and Central Asian countries” (2018-2020).